Privacy Policy page

Chính sách bảo mật

NC Network Group cam kết quản lý bảo mật thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, tuổi, v.v. do Quý DN cung cấp (sau đây gọi tắt là "thông tin cá nhân").

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho một số nội dung trên trang web này. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trước và yêu cầu bạn cung cấp thông tin đó trong phạm vi phù hợp với sự đồng ý của bạn.

2. Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện quản lý an toàn kỹ lưỡng để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, làm sai lệch, rò rỉ, v.v. thông tin. Là một phần trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể thuê ngoài việc xử lý thông tin cá nhân cho nhà thầu, nhưng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát nhà thầu sau khi ký kết thỏa thuận không tiết lộ. Ngoài ra, ngoài những điều trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, v.v., tuân theo các thủ tục dựa trên luật và pháp lệnh.

3. Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng được chỉ định tại thời điểm mua, v.v. và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện kinh doanh. Khi ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng với bên thứ ba để đảm bảo bảo mật nghiêm ngặt, làm rõ trách nhiệm nằm ở đâu và cung cấp sự giám sát cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn thông tin cá nhân.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.
・Khi có sự đồng ý của khách hàng
・Khi được quy định bởi Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật và quy định khác

5. Thắc mắc về thông tin cá nhân (chỉnh sửa, tiết lộ, xóa)

Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi các yêu cầu của khách hàng về việc tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của họ.

6. Thiết lập, thực hiện và cải tiến các quy định bảo vệ thông tin cá nhân

Để đảm bảo thực hiện triệt để chính sách trên, Công ty sẽ thông báo cho tất cả nhân viên và các bên liên quan biết và thực hiện chính sách này, đồng thời sẽ liên tục xem xét và cải thiện nội dung của chính sách bảo mật này.

NC Network Group
NC Network Asia Co., Ltd. +66 2-254-1801(Thailand)
NC Network Vietnam +84 24-3247-4577